Skam

Skam fyller en funktion, nämligen att vi människor ska kunna lära oss sociala samspel och därigenom kunna fungera socialt. En sund skam dyker upp när vi gått över en social gräns och hjälper oss att fungera socialt. Den hjälper oss att respektera andras men även våra egna gränser. Vissa människor känner dock skam alldeles för ofta och i situationer då skammen inte är hjälpsam. Skammen blir då destruktiv, den angriper oss själva som personer och får oss att tycka illa om oss själva.

Skam är en smärtsam känsla att befinna sig i. Skam innebär att du skäms för den du är eller hur du tror att andra uppfattar dig som person. Till skillnad från skuld, som handlar om vad vi gjort och ofta kan göra något åt, så handlar skam om vilka vi är. Skammen förvrider ditt perspektiv så att du inte kan se på dig själv med rättvisa ögon. Skammen uppstår oftast i relation till andra människor. Om du ofta upplever den destruktiva skammen kan det bero på att du har tidigare erfarenheter av att ha blivit avvisad när du istället hade behövt få stöd och tröst. Det kan bero på att du inte fått dina känslomässiga behov tillgodosedda i tillräckligt hög omfattning. Du har då inte heller lärt dig att ta dig själv på allvar och det har skapat sår i dig.

Det finns hjälp att få om du upplever skam. Det finns ofta sår som behöver läkas om du upplever skam. I samtalsterapi kan du få hjälp att påbörja läkningen av dessa sår. Att bli fri från skam är svårt på egen hand. Du behöver någon som lyssnar på din historia och som tar dig på allvar.

Vill du samtala?
Kontakta oss